National research projects

 1. Projekt badawczy NCN Pasywne sterowanie przepływami typu struga z wykorzystaniem niestabilności globalnej (2017-2020), nr umowy 2016/21/B/ST8/00414, Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusławski
 2. Projekt badawczy NCN Modelowanie numeryczne i analiza zjawiska zapłonu iskrowego i samozapłonu w turbulentnych przepływach dwufazowych. (2016-2019), nr umowy 2015/17/B/ST8/03217, Kierownik: Dr hab. inż. Artur Tyliszczak, prof. PCz
 3. Projekt badawczy NCN Modelowanie przepływu 2-fazowego w złożonych strukturach geometrycznych. (2015-2018), nr umowy 2014/15/B/ST8/04762, Kierownik: Prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 4. Projekt badawczy NCN pt.: Fizyka procesu zapłonu wymuszonego i samozapłonu w przepływach turbulentnych, Kierownik dr hab. inż. Artur Tyliszczak, prof. PCz.
 5. Projekt badawczy NCN pt.: Modelowanie turbulentnej warstwy przyściennej będącej pod wpływem gradientu ciśnienia w obecności i bez oderwania (11.07.2013÷10.07.2016), Kierownik: Prof. dr hab. inż. Witold Elsner
 6. Projekt badawczy NCN Badania eksperymentalne i modelowanie procesu spalania paliw alternatywnych oraz ich współspalania z paliwami węglowymi (10.07.2013÷09.09.2015), nr umowy UMO-2012/07/B/ST8/03730, Kierownik: dr inż. Monika Kosowska-Golachowska
 7. Projekt badawczy NCBiR Utylizacja osadu pofermantacyjnego z biogazowni na potrzeby produkcji energii elektrycznej (01.11.2013÷30.04.2016), nr umowy PBS2/A4/9/2013, Kierownik: dr hab. inż. Stanisław Szwaja, Prof. PCz.
 8. Projekt badawczy NCBiR Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni (01.06.2013÷30.10.2015), nr umowy POIG.01.03.01-26-021/12, Kierownik: dr hab. inż. Stanisław Szwaja, Prof. PCz. (więcej informacji)
 9. Projekt badawczy NCN Samowzbudne struktury koherentne w przepływach o jednorodnej i niejednorodnej gęstości (2012÷2015), nr umowy UMO-2011/03/B/ST8/06401, Kierownik dr hab. inż. Andrzej Bogusławski, prof. PCz
 10. Projekt NCN „Badania ewolucji własności cieplnych i strukturalnych paliw stałych w procesie spalania” (04.04.2011 ÷ 03.06.2013), własny, Kierownik prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski
 11. Projekt MNiSW „Analiza procesów transportu energii w turbulentnej warstwie przyściennej w obecności gradientu ciśnienia” (23.02.2010-31.12.2011), promotorski, Kierownik dr inż. Witold Elsner
 12. Projekt MNiSW „Analiza procesów transportu w swobodnych strugach przeciwbieżnych” (23.02.2010-31.09.2011), promotorski, Kierownik dr inż. Witold Elsner
 13. Projekt MNiSW „Badanie procesu rozpadu strugi cieczy i wpływu turbulencji na procesy generacji i odparowania kropel”, (06.04.2010-30.09.2011), promotorski, Kierownik prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 14. Projekt MNiSW „Modelowanie turbulentnego spalania dyfuzyjnego metodą Large Eddy Simulation w połączeniu modelem Conditional Moment Closure” (26.02.2010-25.08.2011), własny, Kierownik dr inż. A. Tyliszczak
 15. Projekt MNiSW „Badania mechanizmu i kinetyki spalania węgla w atmosferze tlenu” (21.04.2009-20.08.2011) Grant MNiI nr N N513 396336, (BG-1-107-401/2009/P), własny Kierownik dr inż. Monika Kosowska-Golachowska
 16. Projekt MNiSW „Analiza wpływu zmian wewnętrznej oraz powierzchniowej struktury paliw energetycznych na ubytek ich masy we wzbogaconej atmosferze w procesie fluidalnego spalania” 905.10.2009-04.04.2012) Grant MNiI nr N N513 357737, (BG-1-107-402/2009/P), własny Kierownik dr inż. Piotr Pełka
 17. Projekt badawczy COST WZ-1-101-701/2008 decyzja nr 133/1/N-COST/2008/09/0 z dn. 31.03.2008 w ramach akcji P20 Metody spektralne/wysokiego rzędu na siatkach niestrukturalnych dla metody LES w wybranych typach przepływów turbulentnych (2008-2010) Wykonawcy dr hab. inż. prof. Andrzej Bogusławski, dr inż. M. Marek, dr inż. A. Tyliszczak
 18. Projekt MNiSW „Mechanizm wspolspalania zawiesinowych paliw weglowo-wodnych z biomasą” Grant MNiI nr N N513 309935, (BG-1-107-401/2008/P), (16.10.2008-15.10.2010) własny Kierownik dr inż. Agnieszka Kijo-Kleczkowska
 19. Projekt badawczy COST WZ-1-103-701/2008 decyzja nr 167/N-COST/2008/0 z dn.07.05.2008 ramach akcji C20, Modelowanie dyspersji zanieczyszczeń w obszarach zanieczyszczonych (2008-2009) Kierownik dr inż Renata Gnatowska
 20. Projekt badawczy zamawiany, Nadkrytyczne bloki węglowe, Zadanie: Wykorzystanie niestacjonarnych metod modelowania opływu wysokoobciążonych profili łopatkowych w ograniczaniu strat przepływowych, PBZ-MEiN-4/2/2006, (2007-2010), Główny Wykonawca dr hab. inż. prof. PCz Witold Elsner
 21. Projekt badawczy zamawiany, Nadkrytyczne bloki węglowe, Zadanie: Badania spalania pyłu węglowego w warunkach podwyższonej koncentracji O2 i CO2 PBZ-MEiN-4/2/2006, (2007-2010), Główny Wykonawca dr hab. inż. prof. Andrzej Bogusławski
 22. Projekt badawczy COST/2/2007 decyzja nr 1135/COS/ 2007/02 Optymalizacja technologii recyklingu papieru z wykorzystaniem metod numerycznych mechaniki płynów (2007-2009), Kierownik dr inż. Dariusz Asendrych
 23. Projekt MNiSzW, ”Modelowanie zjawisk przepływowych w przyziemnej strefie zabudowanej” Grant nr 4T07F00329, (2007-2008), Kierownik dr hab. inż. prof. PCz Witold Elsner
 24. Projekt SPB, Dofinansowanie projektu VI Programu Ramowego, Innowacyjne metody modelowania procesu spalania w silnikach lotniczych – TIMECOP A.E. - decyzja KBN nr 89/6.PR UE/2007/7 (2006-2010) Kierownik dr hab. inż. prof. Andrzej Bogusławski
 25. Projekt SPB, Dofinansowanie projektu VI Programu Ramowego, decyzja MNiE nr 98/6.PR UE/2005/7 Badania podstawowe zjawisk występujących w śladzie aerodynamicznym samolotu (2006-2008), Kierownik dr hab. inż. prof. Andrzej Bogusławski
 26. Projekt MNiSzW Numeryczna symulacja procesu spalania metodą Symulacji Wielkich Wirów (LES – Large Eddy Simulation)- Nr 3 T10B 050 030 (2006-2009), Kierownik dr hab. inż. prof. Andrzej Bogusławski
 27. Projekt MNiSW „Badania i modelowanie strumieniowo-fluidalnego rozdrabniania materiałów kruchych stosowanych w energetyce” Grant MNiI, BG-1-107-401/2006/P, (25.10.2006 ÷ 24.10.2009) własny Kierownik dr hab. inż. Henryk Otwinowski
 28. Projekt SPB COST/258/2006, decyzja KBN nr 163/COS/2006/02 Opracowanie reguł efektywnego wykorzystania metody LES w wybranych typach przepływów turbulentnych. Projekt we współpracy z AGH w Krakowie oraz IMP PAN w Gdańsku), (2006-2009) Kierownik prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 29. Projekt SPB, SPUB-OKOPROFIT, decyzja KBN nr 32/INTERREG3C/2005/7, Dofinansowanie projektu: Sieć partnerska sektora publicznego i prywatnego dla wszechstronnego zrównoważonego rozwoju ÖKOPROFIT International – Private-Public-Partnership-Networks for a sustainable Development of Policies and Society, (2006), Kierownik dr hab. inż. prof. PCz. Alicja Jarża
 30. Projekt MNiSW „Badania i modelowanie strumieniowo-fluidalnego rozdrabniania materiałów kruchych stosowanych w energetyce” (25.10.2006-24.10.2009) Grant MNiI, (BG-1-107-401/2006/P), własny Kierownik dr hab. inż. Henryk Otwinowski
 31. Projekt SPB, Dofinansowanie projektu VI Programu Ramowego, Modelowanie turbulentnej warstwy przyściennej – WALLTURB, decyzja nr. 97/6.PR/UE/2005/7, (2005-2009), Kierownik dr hab. inż. prof. PCz Witold Elsner
 32. Projekt MNiSzW, Modelowanie zjawisk przepływowych w przyziemnej strefie zabudowanej, Grant MNiI nr 4 T07F 003 29,(2005-2007), Kierownik dr hab. inż. prof. PCz. Alicja Jarża
 33. Projekt SPB, Modelowanie procesów środowiskowych w obszarze zabudowanym, SPUB-MODENPRO, decyzja KBN nr 154/E-358/SPB/Współpraca z PR UE/DIE77/2005, (2005), Kierownik dr hab. inż. prof. PCz. Alicja Jarża
 34. Projekt MNiSW „Analiza procesów spalania suspensji węglowo-wodnych w paleniskach fluidyzacyjnych” Grant MNiI, (BG-1-107-401/2005/P), (23.03.2005-22.03.2008) własny Kierownik prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski
 35. Projekt SPB, Dofinansowanie projektu VI Programu Ramowego INTELLECT D.M. , decyzja MNiI nr 154/E-358/SPB/6.PR UE/DIE285/2004-2007 Zintegrowana metodyka projektowania niskoemisyjnej komory spalania (2004-2008) Kierownik dr hab. inż. prof. Andrzej Bogusławski
 36. Projekt MNiSzW, Modelowanie turbulentnego przepływu wielofazowego mieszaniny nienewtonowskiej Grant MNiI nr 4 T07A 027 27, (2004-2007) Kierownik dr inż. Dariusz Asendrych
 37. Projekt MNiSzW, Niestacjonarne oddziaływanie w przepływie przez wieniec łopatkowy, Grant nr 3T10B08426, (2004-2007), Kierownik dr hab. inż. prof. PCz Witold Elsner
 38. Projekt MNiSzW, Matematyczne modelowanie ogniwa paliwowego typu PEMFC (Polymer Electrolite Membrane Fuel Cell), Grant MNiI nr 3 T10B 068 26, (2004-2006), Kierownik dr hab. inż. prof. Andrzej Bogusławski
 39. Projekt MNiSzW, Interferencja zjawisk niestacjonarnych przy opływie układu sztywnych prętów, Grant MNiI nr 4 T07A 005 27, (2004-2006), Kierownik dr hab. inż. prof. PCz. Alicja Jarża
 40. Projekt MNiSW „Badania mechanizmów erozji ziaren węgla w procesie fluidalnego spalania” Grant MNiI, BG-1-107-401/2004P, (28.10.2004-27.12.2007) własny Kierownik dr inż. Piotr Pełka
 41. Projekt MNiSzW, Obliczenia równoległe w zastosowaniu metod spektralnych do analizy równań Naviera-Stokesa, Grant MNiI nr 4 T07A 016 26, (2004-2005), Kierownik dr hab. inż. prof. Andrzej Bogusławski
 42. Projekt MNiSzW, Rola oscylacyjnych podmuchów wiatru w procesie erozji gruntu przy opływie falistego podłoża, Grant MNiI nr 3 T09D 016 26, (2004-2005), Kierownik dr hab. inż. prof. PCz. Alicja Jarża
 43. Projekt KBN „Mechanizm cyklicznego spalania węgla (grant promotorski)” (28.03.2003-27.12.2003) Grant MNiI, BG-1-107-401/2003), własny Kierownik prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski
 44. Projekt MNiSW „Termiczna fragmentacja węgla w procesie spalania (grant promotorski)” Grant MNiI, BG-1-107-403/2003, (27.08.2003-26.10.2005) własny Kierownik prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski
 45. Projekt SPUB-COMECO, decyzja KBN nr 154/E-358/SPB/Współpraca z PR UE/DZ314/2003, Refundacja części kosztów przygotowania wniosku pt. „Centrum Doskonałości: Centrum Badań i Edukacji w zakresie komputerowego modelowania technologii przyjaznych środowisku” w ramach III programu tematycznego, Akronim COMECO, (2003), Kierownik dr hab. inż. prof. PCz. Alicja Jarża, prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 46. Projekt SPUB-M decyzja nr 97/6. PR UE/2005/7, Dofinansowanie projektu w ramach V Programu Ramowego, Niestacjonarna eksperymentalna i numeryczna analiza przepływów przejściowych , decyzja nr 154/E-358/SPB/5.PR UE/DZ 614/2002-2004, (2002-2005), Kierownik prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 47. Projekt SPUB-MOLECULES, decyzja KBN nr 154/E-358/SPB/5.PR UE/DZ615/2002-2004, Dofinansowanie projektu w ramach V Programu Ramowego,Modelowanie niskoemisyjnych komór spalania metodą Symulacji Wielkich Wirów, (2002-2004), Kierownik prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 48. Projekt SPUB-ERCOFTAC, decyzja KBN nr 154/E-358/SPB/MSN/T-10/DZ 240/2002-2004, Dofinansowanie w latach 2002-2004 kosztów międzynarodowej współpracy w formie sieci naukowej pt.: „Międzynarodowa współpraca w formie sieci naukowej Polskie Centrum Pilotowe organizacji ERCOFTAC”, (2002-2004), Kierownik prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 49. Projekt SPUB-SCREENCLEAN, decyzja KBN nr 154/E-358/SPB/Współpraca z 5.PR/DZ 660/2002-2003, Refundacja kosztów związanych ze złożeniem wniosku o udział w projekcie „Optymalizacja technologii oczyszczania masy papierniczej w procesach przetwarzania makulatury” w ramach I Programu Tematycznego, Akronim SCREENCLEAN II, (2002-2003), Kierownik prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 50. Projekt MNiSzW, Sterowanie dyfuzją zanieczyszczeń w niestacjonarnym polu wiatrowym w strefie przyziemnej, Grant KBN nr 8T07A 02221, (2001-2004), Kierownik dr hab. inż. prof. PCz. Alicja Jarża
 51. Projekt KBN „Modelowanie i wizualizacja procesu klasyfikacji przepływowej energetycznych substancji sypkich” Grant MNiI, BG-1-107-401/2001/P, (28.03.2003-27.03.2005), własny Kierownik dr inż. Henryk Otwinowski
 52. Projekt badawczy zamawiany, Kompleksowy model sprzężonych oddziaływań aerodynamicznych, mechanicznych i elektrycznych zachodzących w obiektach energetycznych dużej mocy, PBZ/25/T10/2000, (2000-2003), kierownik Prof. J. Kiciński, IMP PAN Gdańsk, Wykonawca dr inż. Witold Elsner,
 53. Projekt MNiSZW Nr rej. 8 T10B 03920 umowa 1646/T10/2001/20 Numeryczny model wyznaczania lokalnych interpolacyjnych modeli odwzorowań oraz ich optymalizacja metodami adaptacyjnego sterowania procesem badań symulacyjnych, (2001-2002), Kierownik dr hab. inż. prof. PCz. Alicja Jarża
 54. Projekt MNiSZW umowa 1477/T07/2001/20 nr rej. 8 T07 A 02120 Analiza opływu cylindra turbulentnym strumieniem oscylacyjnym, (2001-2002) ), Kierownik dr hab. inż. prof. PCz. Alicja Jarża
 55. Projekt KBN „Badania mechanizmu i kinetyki cyklicznego spalania paliw stałych w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej” Grant MNiI, BG-1-107-401/2001/P, (02.01.1999-31.12.2003) własny Kierownik prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski
 56. Projekt MNiSzW, Grant KBN nr 8T10B 00919, Numeryczna symulacja intensyfikacji procesów turbulentnego transportu i spalania w wybranych typach przepływów metodą symulacji wielkich wirów (LES – Large Eddy Simulation), (2000-2003), Kierownik prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 57. Projekt Badawczy dla ABB ZAMECH wg umowy nr 2/98 „Opracowanie bazy wiedzy i klas defektów turbozespołów 200 MW w formie katalogów relacji diagnostycznych”, Zadnie: Kompletowanie zbioru relacji diagnostycznych, (1999), Kierownik Prof. W. Cholewa Politechnika Śląska Wykonawca dr inż. Witold Elsner,
 58. Projekt SPUB-COST, Eksperymentalna analiza strefy przejścia laminarno-turbulentnego w warstwie przyściennej w warunkach okresowej niestabilności, Nr decyzji 154/E-358/SPUB/COST/T-10/DZ29/98/99, (1998-2001), Kierownik prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 59. Projekt KBN, Badania procesów przejścia laminarno-turbulentnego w warunkach okresowych wymuszeń i niestabilności absolutnej nr 7T07A 00715, (1998-2001), Kierownik dr inż. Witold Elsner
 60. Projekt KBN „Modelowanie rozdrabniania strumieniowego” Grant MNiI, (BG-07-401/99/P), własny Kierownik dr inż. Henryk Otwinowski.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04