Grupa Badawcza Numerycznej Mechaniki Płynów

Lider grupy: dr hab. inż. Artur Tyliszczak, Prof. PCz


Pracownicy:

Prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusławski
dr inż. Dariusz Asendrych
dr inż. Maciej Marek
dr inż. Karol Wawrzak


Doktoranci:

mgr inż. Ewa Szymanek
mgr inż. Agnieszka Wawrzak
mgr inż. Michał Sączek
mgr inż. Jakub Stempka
 

Tematyka badawcza:

 • Teoria stabilności hydrodynamicznej, metody numeryczne w analizie równań stabilności; zastosowanie metod spektralnych w teorii stabilności;
 • Metody spektralne w analizie równań Naviera-Stokesa;
 • Nieciągła metoda Galerkina w modelowaniu przepływów turbulentnych;
 • Modelowane Large Eddy Simulation ze szczególnym uwzględnieniem analizy przejścia laminarno-turbulentnego w przepływach swobodnych;
 • Modelowane Large Eddy Simulation przepływów ze spalaniem;
 • Modelowanie przepływów dwufazowych metodą Level Set, VOF, CLSVOF;
 • Modelowanie przepływów zawiesin włóknistych;
 • Modelowanie numeryczne przepływu i spalania w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej;
 • Modelowanie numeryczne procesów wychwytu dwutlenku węgla (CCS);
 • Modelowanie spalania pyłu węglowego;
 • Metody preconditioningu - numeryczna analiza przepływu czynnika ściśliwego dla małej wartości liczby Macha;
 • Metody obliczeń równoległych w numerycznej mechanice płynów;
 • Numeryczne modelowanie ogniw paliwowych;

 

 Projekty badawcze:

 • Projekt badawczy NCN Pasywne sterowanie przepływami typu struga z wykorzystaniem niestabilności globalnej (2017-2020), nr umowy 2016/21/B/ST8/00414, Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusławski
 • Projekt badawczy NCN Modelowanie numeryczne i analiza zjawiska zapłonu iskrowego i samozapłonu w turbulentnych przepływach dwufazowych. (2016-2019), nr umowy 2015/17/B/ST8/03217, Kierownik: Dr hab. inż. Artur Tyliszczak, prof. PCz
 • Projekt badawczy NCN pt.: Fizyka procesu zapłonu wymuszonego i samozapłonu w przepływach turbulentnych (11.02.2015÷10.02.2018),nr umowyUMO-2014/13/B/ST8/04246, Kierownik dr hab. inż. Artur Tyliszczak, prof. PCz.
 • Projekt badawczy NCN „Samowzbudne struktury koherentne w przepływach o jednorodnej i niejednorodnej gęstości" (2012÷2015).
 • Projekt MNiSW „Modelowanie turbulentnego spalania dyfuzyjnego metodą Large Eddy Simulation w połączeniu modelem Conditional Moment Closure” (26.02.2010-25.08.2011).
 • Projekt badawczy "Using CFD to model fibre suspensions flows - FIBERFLOW", finansowany przez Portuguese Foundation for Science and Technology, nr PTDC/EQU-EQU/112388/2009, 2011-2014.
 • Projekt badawczy Nr. 133/N-COST/2008/0  “Metody spektralne/wysokiego rzędu na siatkach niestrukturalnych dla metody LES w wybranych typach przepływów turbulentnych”.
 • Projekt MOLECULES - 5-ty Program Ramowy Unii Europejskiej, Politechnika Częstochowska.
 • Projekt INTELLECT D.M. - 6-ty Program Ramowy Unii Europejskiej, Politechnika Częstochowska.
 • Projekt TIMECOP A.E. - 6-ty Program Ramowy Unii Europejskiej, Politechnika Częstochowska.
 • Projekt FARWAKE - 6-ty Program Ramowy Unii Europejskiej, Politechnika Częstochowska.
 • Projekt bilateralny pomiędzy Instytutem Maszyn Cieplnych i Vrije University Brussel, Politechnika Częstochowska oraz Vrije Universiteit Brussel.
 • Projekt badawczy Nr 3 TIOB 050 30 - Numeryczna symulacja procesu spalania metodą Symulacji Wielkich Wirów (LES - Large Eddy Simulation).
 • Projekt badawczy Nr PB COST/78/2006 - Badanie przepływów międzytarczowych z wymianą ciepła metodą LES, Politechnika Częstochowska.
 • Projekt badawczy Nr PB COST/258/206 - Opracowanie reguł efektywnego wykorzystania metody LES w wybranych typach przepływów turbulentnych, Politechnika Częstochowska.
 • Projekt badawczy SPB Nr 3 T08B 006 26 pt.: Optymalizacja mieszania kąpieli i usuwania wtrąceń niemetalicznych w pozapiecowych procesach metalurgii stali.
 • Projekt badawczy SPB Nr 154/E-358/SP/5PR UE,,Sieci"/DZ 16/2002 pt.: Jakość i wiarygodność metod obliczeniowych mechaniki plynów w zastosowaniach przemyslowych.
 • Projekt badawczy SPB Nr 154/E-358/5.PR LTE/DZ 615/2002-2004, pt.: Modelowanie niskoemisyjnych komór spalania metodą Symulacji Wielkich Wirów.
 • "Using CFD to model fibre suspensions flows - FIBERFLOW", projekt finansowany przez Portuguese Foundation for Science and Technology, nr PTDC/EQU-EQU/112388/2009, 2011-2014.
 • program strategiczny "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii", zadanie nr 2: Opracowanie technologii dla wysokosprawnych "zero-emisyjnych" bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2ze spalin, projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2010-2015
 • "Optymalizacja technologii recyklingu papieru z wykorzystaniem metod numerycznej mechaniki płynów", grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr COST/2/2007, kierownik projektu, okres realizacji: 2007-2009
 • "Flow simulation in a disc refiner", projekt współpracy dwustronnej IMC PCz. - Voith Paper (Niemcy), koordynator projektu, okres realizacji: 2007-2008  germany2
 • "Flow simulation in a float purger", projekt współpracy dwustronnej IMC PCz. - Kadant Lamort (Francja), koordynator projektu, okres realizacji: 2006-2007   france4
 • "Optimisation of deinking technologies in the paper recycling process", program POLONIUM dwustronnej współpracy polsko-francuskiej IMC PCz. - Centre Technique du Papier (CTP), Grenoble, koordynator projektu, 2005-2006
 • "Modelowanie turbulentnego przepływu wielofazowego mieszaniny nienewtonowskiej", grant Ministerstwa Nauki i Informatyzacji nr 4 T07A 027 27, kierownik projektu, okres realizacji: 2004-2007
 • "SCREENCLEAN: Optimisation of Screening and Cleaning Technology to Control Deinking Pulp Cleanliness", 5-ty Program Ramowy, contract no QLK5-CT-2000-00619, okres realizacji: 2002-2005.
 • "Controle des jets par ecoulement a contre-courant", stypendium programu TEMPRA, LEGI INPG, Grenoble, Francja, IV-VI.2001  france4
 • "Numeryczna symulacja intensyfikacji procesów turbulentnego transportu i spalania w wybranych typach przepływów metodą symulacji wielkich wirów (LES-Large Eddy Simulations)", grant KBN nr 8T10B 009 19, wykonawca, okres realizacji: 2000-2003
 • "Optimisation of gas fuel combustion by mixing enhancement in countercurrent jets", program POLONIUM dwustronnej współpracy polsko-francuskiej IMC PCz. - LEGIINPG, Grenoble, okres realizacji: 1999-2000
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04