Historia w latach 1950-1970

Początków Instytutu Maszyn Cieplnych można dopatrzyć się w 1950 roku, tj. drugim roku działalności dydaktycznej Wydziału Mechanicznego, powstałej  rok wcześniej Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie. W związku z organizacją zajęć dydaktycznych dla studentów drugiego roku studiów powołano Katedrę Maszyn Cieplnych. Powstała ona na bazie laboratorium miernictwa cieplnego, którego organizację rozpoczęto w latach 1950/51, poprzez wyodrębnienie go z Zakładu Pomiarów Maszyn. Kierownikiem Katedry Maszyn Cieplnych (wraz z Laboratorium Pomiarów Cieplnych) był jej organizator mgr inż. Włodzimierz Chojnowski a od 1953 roku z-ca prof. mgr inż. Kazimierz Kleja.

W początkowym okresie działalności dydaktycznej Wydziału Mechanicznego roku akad. 1951/52 inżynierowie mechanicy energetyki cieplnej kształceni byli jako konstruktorzy specjalizacji sprężarki, dmuchawy i wentylatory. W roku 1953/54 doszła kolejna specjalizacja: technologia budowy silników spalinowych. Specjalizacje te kształciły energety­ków ruchu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki kotłowej, turbin parowych, sprężarek, dmuchaw, eksploatacji urządzeń cieplnych, gospodarki cieplnej w hutnictwie, silników spalinowych, maszyn wodnych itp.

W 1954 roku Katedra Maszyn Cieplnych znalazła pomieszczenia w oddanym do użytku pawilonie Wydziału Mechanicznego (od 1955 roku Wydziału Budowy Maszyn). W latach 1955-57 w hali maszyn zainstalowano szereg maszyn cieplnych z zamiarem prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów wszystkich specjalizacji kształcenia prowadzonych w katedrze.

Do 1970 roku Katedra umacniała się naukowo przez uzyskiwane przez jej pracowników kolejnych stopni i stanowisk naukowych. Pracę doktorską i nieco później habilitacyjną obronił mgr inż. Andrzej Wszelaczyński uzyskując w Politechnice Gdańskiej najpierw tytuł doktora a potem docenta (obecnie odpowiednik doktora habilitowanego). Stopnie doktorskie w tym czasie uzyskali: mgr inż. Kazimierz Kleja, mgr inż. Stanisław Dawidowicz, mgr inż. Jerzy Miczka, mgr inż. Jerzy Porochnicki oraz mgr inż. Janusz Elsner.

W okresie tym działalność naukowa poświęcona była zagadnieniom dynamiki maszyn przepływowych, szczególnie zaś z zagadnieniom wytrzymałościowo-wibracyjnymi układów łopatkowych turbin cieplnych. Zainteresowania te zainspirowane były konkretnymi zadaniami technicznymi, wynikającymi z potrzeb przemysłu. Równoległym nurtem prac badawczych była aerodynamika maszyn wirnikowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przepływu przez wieńce i palisady łopatkowe turbin parowych.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04