Krajowe projekty badawcze

 1. Projekt badawczy NCN Pasywne sterowanie przepływami typu struga z wykorzystaniem niestabilności globalnej (2017-2020), nr umowy 2016/21/B/ST8/00414, Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusławski
 2. Projekt badawczy NCN Modelowanie numeryczne i analiza zjawiska zapłonu iskrowego i samozapłonu w turbulentnych przepływach dwufazowych. (2016-2019), nr umowy 2015/17/B/ST8/03217, Kierownik: Dr hab. inż. Artur Tyliszczak, prof. PCz
 3. Projekt badawczy NCN Modelowanie przepływu 2-fazowego w złożonych strukturach geometrycznych. (2015-2018), nr umowy 2014/15/B/ST8/04762, Kierownik: Prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 4. Projekt badawczy NCN pt.: Fizyka procesu zapłonu wymuszonego i samozapłonu w przepływach turbulentnych (11.02.2015÷10.02.2018),nr umowyUMO-2014/13/B/ST8/04246, Kierownik dr hab. inż. Artur Tyliszczak, prof. PCz.
 5. Projekt badawczy NCN pt.: Modelowanie turbulentnej warstwy przyściennej będącej pod wpływem gradientu ciśnienia w obecności i bez oderwania (11.07.2013÷10.07.2016), Kierownik: Prof. dr hab. inż. Witold Elsner
 6. Projekt badawczy NCN Badania eksperymentalne i modelowanie procesu spalania paliw alternatywnych oraz ich współspalania z paliwami węglowymi (10.07.2013÷09.09.2015), nr umowy UMO-2012/07/B/ST8/03730, Kierownik: dr inż. Monika Kosowska-Golachowska
 7. Projekt badawczy NCBiR Utylizacja osadu pofermantacyjnego z biogazowni na potrzeby produkcji energii elektrycznej (01.11.2013÷30.04.2016), nr umowy PBS2/A4/9/2013, Kierownik: dr hab. inż. Stanisław Szwaja, Prof. PCz
 8. Projekt badawczy NCBiR Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni (01.06.2013÷30.10.2015), nr umowy POIG.01.03.01-26-021/12, Kierownik: dr hab. inż. Stanisław Szwaja, Prof. PCz (więcej informacji)
 9. Projekt badawczy NCN Samowzbudne struktury koherentne w przepływach o jednorodnej i niejednorodnej gęstości (2012÷2015), nr umowy UMO-2011/03/B/ST8/06401, Kierownik dr hab. inż. Andrzej Bogusławski, prof. PCz
 10. Projekt NCN Badania ewolucji własności cieplnych i strukturalnych paliw stałych w procesie spalania (04.04.2011 ÷ 03.06.2013), własny, Kierownik prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski
 11. Projekt MNiSW Analiza procesów transportu energii w turbulentnej warstwie przyściennej w obecności gradientu ciśnienia (23.02.2010-31.12.2011), promotorski, Kierownik dr inż. Witold Elsner
 12. Projekt MNiSW Analiza procesów transportu w swobodnych strugach przeciwbieżnych (23.02.2010-31.09.2011), promotorski, Kierownik dr inż. Witold Elsner
 13. Projekt MNiSW Badanie procesu rozpadu strugi cieczy i wpływu turbulencji na procesy generacji i odparowania kropel, (06.04.2010-30.09.2011), promotorski, Kierownik prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 14. Projekt MNiSW Modelowanie turbulentnego spalania dyfuzyjnego metodą Large Eddy Simulation w połączeniu modelem Conditional Moment Closure (26.02.2010-25.08.2011), własny, Kierownik dr inż. A. Tyliszczak
 15. Projekt MNiSW Badania mechanizmu i kinetyki spalania węgla w atmosferze tlenu (21.04.2009-20.08.2011) Grant MNiI nr N N513 396336, (BG-1-107-401/2009/P), własny Kierownik dr inż. Monika Kosowska-Golachowska
 16. Projekt MNiSW Analiza wpływu zmian wewnętrznej oraz powierzchniowej struktury paliw energetycznych na ubytek ich masy we wzbogaconej atmosferze w procesie fluidalnego spalania 905.10.2009-04.04.2012) Grant MNiI nr N N513 357737, (BG-1-107-402/2009/P), własny Kierownik dr inż. Piotr Pełka
 17. Projekt badawczy COST WZ-1-101-701/2008 decyzja nr 133/1/N-COST/2008/09/0 z dn. 31.03.2008 w ramach akcji P20 Metody spektralne/wysokiego rzędu na siatkach niestrukturalnych dla metody LES w wybranych typach przepływów turbulentnych (2008-2010) Wykonawcy dr hab. inż. prof. Andrzej Bogusławski, dr inż. M. Marek, dr inż. A. Tyliszczak
 18. Projekt MNiSW Mechanizm wspolspalania zawiesinowych paliw weglowo-wodnych z biomasą Grant nr N N513 309935, (BG-1-107-401/2008/P), (16.10.2008-15.10.2010) własny Kierownik dr inż. Agnieszka Kijo-Kleczkowska
 19. Projekt badawczy COST WZ-1-103-701/2008 decyzja nr 167/N-COST/2008/0 z dn.07.05.2008 ramach akcji C20, Modelowanie dyspersji zanieczyszczeń w obszarach zanieczyszczonych (2008-2009) Kierownik dr inż Renata Gnatowska
 20. Projekt badawczy zamawiany, Nadkrytyczne bloki węglowe, Zadanie: Wykorzystanie niestacjonarnych metod modelowania opływu wysokoobciążonych profili łopatkowych w ograniczaniu strat przepływowych, PBZ-MEiN-4/2/2006, (2007-2010), Główny Wykonawca dr hab. inż. prof. PCz Witold Elsner
 21. Projekt badawczy zamawiany, Nadkrytyczne bloki węglowe, Zadanie: Badania spalania pyłu węglowego w warunkach podwyższonej koncentracji O2 i CO2 PBZ-MEiN-4/2/2006, (2007-2010), Główny Wykonawca dr hab. inż. prof. Andrzej Bogusławski
 22. Projekt badawczy COST/2/2007 decyzja nr 1135/COS/ 2007/02 Optymalizacja technologii recyklingu papieru z wykorzystaniem metod numerycznych mechaniki płynów (2007-2009), Kierownik dr inż. Dariusz Asendrych
 23. Projekt MNiSzW, Modelowanie zjawisk przepływowych w przyziemnej strefie zabudowanej Grant nr 4T07F00329, (2007-2008), Kierownik dr hab. inż. prof. PCz Witold Elsner
 24. Projekt SPB, Dofinansowanie projektu VI Programu Ramowego, Innowacyjne metody modelowania procesu spalania w silnikach lotniczych – TIMECOP A.E. - decyzja KBN nr 89/6.PR UE/2007/7 (2006-2010) Kierownik dr hab. inż. prof. Andrzej Bogusławski
 25. Projekt SPB, Dofinansowanie projektu VI Programu Ramowego, decyzja MNiE nr 98/6.PR UE/2005/7 Badania podstawowe zjawisk występujących w śladzie aerodynamicznym samolotu (2006-2008), Kierownik dr hab. inż. prof. Andrzej Bogusławski
 26. Projekt MNiSzW Numeryczna symulacja procesu spalania metodą Symulacji Wielkich Wirów (LES – Large Eddy Simulation)- Nr 3 T10B 050 030 (2006-2009), Kierownik dr hab. inż. prof. Andrzej Bogusławski
 27. Projekt MNiSW Badania i modelowanie strumieniowo-fluidalnego rozdrabniania materiałów kruchych stosowanych w energetyce Grant MNiI, BG-1-107-401/2006/P, (25.10.2006 ÷ 24.10.2009) własny Kierownik dr hab. inż. Henryk Otwinowski
 28. Projekt SPB COST/258/2006, decyzja KBN nr 163/COS/2006/02 Opracowanie reguł efektywnego wykorzystania metody LES w wybranych typach przepływów turbulentnych. Projekt we współpracy z AGH w Krakowie oraz IMP PAN w Gdańsku), (2006-2009) Kierownik prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 29. Projekt SPB, SPUB-OKOPROFIT, decyzja KBN nr 32/INTERREG3C/2005/7, Dofinansowanie projektu: Sieć partnerska sektora publicznego i prywatnego dla wszechstronnego zrównoważonego rozwoju ÖKOPROFIT International – Private-Public-Partnership-Networks for a sustainable Development of Policies and Society, (2006), Kierownik dr hab. inż. prof. PCz. Alicja Jarża
 30. Projekt MNiSW „Badania i modelowanie strumieniowo-fluidalnego rozdrabniania materiałów kruchych stosowanych w energetyce” (25.10.2006-24.10.2009) Grant MNiI, (BG-1-107-401/2006/P), własny Kierownik dr hab. inż. Henryk Otwinowski
 31. Projekt SPB, Dofinansowanie projektu VI Programu Ramowego, Modelowanie turbulentnej warstwy przyściennej – WALLTURB, decyzja nr. 97/6.PR/UE/2005/7, (2005-2009), Kierownik dr hab. inż. prof. PCz Witold Elsner
 32. Projekt MNiSzW, Modelowanie zjawisk przepływowych w przyziemnej strefie zabudowanej, Grant MNiI nr 4 T07F 003 29,(2005-2007), Kierownik dr hab. inż. prof. PCz. Alicja Jarża
 33. Projekt SPB, Modelowanie procesów środowiskowych w obszarze zabudowanym, SPUB-MODENPRO, decyzja KBN nr 154/E-358/SPB/Współpraca z PR UE/DIE77/2005, (2005), Kierownik dr hab. inż. prof. PCz. Alicja Jarża
 34. Projekt MNiSW Analiza procesów spalania suspensji węglowo-wodnych w paleniskach fluidyzacyjnych (BG-1-107-401/2005/P), (23.03.2005-22.03.2008) własny Kierownik prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski
 35. Projekt SPB, Dofinansowanie projektu VI Programu Ramowego INTELLECT D.M. , decyzja MNiI nr 154/E-358/SPB/6.PR UE/DIE285/2004-2007 Zintegrowana metodyka projektowania niskoemisyjnej komory spalania (2004-2008) Kierownik dr hab. inż. prof. Andrzej Bogusławski
 36. Projekt MNiSzW, Modelowanie turbulentnego przepływu wielofazowego mieszaniny nienewtonowskiej Grant nr 4 T07A 027 27, (2004-2007) Kierownik dr inż. Dariusz Asendrych
 37. Projekt MNiSzW, Niestacjonarne oddziaływanie w przepływie przez wieniec łopatkowy, Grant nr 3T10B08426, (2004-2007), Kierownik dr hab. inż. prof. PCz Witold Elsner
 38. Projekt MNiSzW, Matematyczne modelowanie ogniwa paliwowego typu PEMFC (Polymer Electrolite Membrane Fuel Cell), Grant MNiI nr 3 T10B 068 26, (2004-2006), Kierownik dr hab. inż. prof. Andrzej Bogusławski
 39. Projekt MNiSzW, Interferencja zjawisk niestacjonarnych przy opływie układu sztywnych prętów, Grant nr 4 T07A 005 27, (2004-2006), Kierownik dr hab. inż. prof. PCz. Alicja Jarża
 40. Projekt MNiSW Badania mechanizmów erozji ziaren węgla w procesie fluidalnego spalania Grant nr BG-1-107-401/2004P, (28.10.2004-27.12.2007) własny Kierownik dr inż. Piotr Pełka
 41. Projekt MNiSzW, Obliczenia równoległe w zastosowaniu metod spektralnych do analizy równań Naviera-Stokesa, Grant MNiI nr 4 T07A 016 26, (2004-2005), Kierownik dr hab. inż. prof. Andrzej Bogusławski
 42. Projekt MNiSzW, Rola oscylacyjnych podmuchów wiatru w procesie erozji gruntu przy opływie falistego podłoża, Grant MNiI nr 3 T09D 016 26, (2004-2005), Kierownik dr hab. inż. prof. PCz. Alicja Jarża
 43. Projekt KBN Mechanizm cyklicznego spalania węgla (grant promotorski) (28.03.2003-27.12.2003) Grant nr BG-1-107-401/2003), własny Kierownik prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski
 44. Projekt MNiSW Termiczna fragmentacja węgla w procesie spalania (grant promotorski) Grant nr BG-1-107-403/2003, (27.08.2003-26.10.2005), Kierownik prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski
 45. Projekt SPUB-COMECO, decyzja KBN nr 154/E-358/SPB/Współpraca z PR UE/DZ314/2003, Refundacja części kosztów przygotowania wniosku pt. „Centrum Doskonałości: Centrum Badań i Edukacji w zakresie komputerowego modelowania technologii przyjaznych środowisku” w ramach III programu tematycznego, Akronim COMECO, (2003), Kierownik dr hab. inż. prof. PCz. Alicja Jarża, prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 46. Projekt SPUB-M decyzja nr 97/6. PR UE/2005/7, Dofinansowanie projektu w ramach V Programu Ramowego, Niestacjonarna eksperymentalna i numeryczna analiza przepływów przejściowych , decyzja nr 154/E-358/SPB/5.PR UE/DZ 614/2002-2004, (2002-2005), Kierownik prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 47. Projekt SPUB-MOLECULES, decyzja KBN nr 154/E-358/SPB/5.PR UE/DZ615/2002-2004, Dofinansowanie projektu w ramach V Programu Ramowego,Modelowanie niskoemisyjnych komór spalania metodą Symulacji Wielkich Wirów, (2002-2004), Kierownik prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 48. Projekt SPUB-ERCOFTAC, decyzja KBN nr 154/E-358/SPB/MSN/T-10/DZ 240/2002-2004, Dofinansowanie w latach 2002-2004 kosztów międzynarodowej współpracy w formie sieci naukowej pt.: „Międzynarodowa współpraca w formie sieci naukowej Polskie Centrum Pilotowe organizacji ERCOFTAC”, (2002-2004), Kierownik prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 49. Projekt SPUB-SCREENCLEAN, decyzja KBN nr 154/E-358/SPB/Współpraca z 5.PR/DZ 660/2002-2003, Refundacja kosztów związanych ze złożeniem wniosku o udział w projekcie Optymalizacja technologii oczyszczania masy papierniczej w procesach przetwarzania makulatury w ramach I Programu Tematycznego, Akronim SCREENCLEAN II, (2002-2003), Kierownik prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 50. Projekt MNiSzW, Sterowanie dyfuzją zanieczyszczeń w niestacjonarnym polu wiatrowym w strefie przyziemnej, Grant KBN nr 8T07A 02221, (2001-2004), Kierownik dr hab. inż. prof. PCz. Alicja Jarża
 51. Projekt KBN Modelowanie i wizualizacja procesu klasyfikacji przepływowej energetycznych substancji sypkich Grant nr BG-1-107-401/2001/P, (28.03.2003-27.03.2005), własny Kierownik dr inż. Henryk Otwinowski
 52. Projekt badawczy zamawiany, Kompleksowy model sprzężonych oddziaływań aerodynamicznych, mechanicznych i elektrycznych zachodzących w obiektach energetycznych dużej mocy, PBZ/25/T10/2000, (2000-2003), kierownik Prof. J. Kiciński, IMP PAN Gdańsk, Wykonawca dr inż. Witold Elsner,
 53. Projekt MNiSZW, Numeryczny model wyznaczania lokalnych interpolacyjnych modeli odwzorowań oraz ich optymalizacja metodami adaptacyjnego sterowania procesem badań symulacyjnych, (2001-2002), Nr rej. 8 T10B 03920 umowa 1646/T10/2001/20, Kierownik dr hab. inż. prof. PCz. Alicja Jarża
 54. Projekt MNiSZW, Analiza opływu cylindra turbulentnym strumieniem oscylacyjnym, (2001-2002), umowa 1477/T07/2001/20 nr rej. 8 T07 A 02120, Kierownik dr hab. inż. prof. PCz. Alicja Jarża
 55. Projekt KBN Badania mechanizmu i kinetyki cyklicznego spalania paliw stałych w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej Grant nr BG-1-107-401/2001/P, (02.01.1999-31.12.2003) własny Kierownik prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski
 56. Projekt MNiSzW, Numeryczna symulacja intensyfikacji procesów turbulentnego transportu i spalania w wybranych typach przepływów metodą symulacji wielkich wirów (LES – Large Eddy Simulation) Grant KBN nr 8T10B 00919,, (2000-2003), Kierownik prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 57. Projekt Badawczy dla ABB ZAMECH wg umowy nr 2/98 Opracowanie bazy wiedzy i klas defektów turbozespołów 200 MW w formie katalogów relacji diagnostycznych, Zadnie: Kompletowanie zbioru relacji diagnostycznych, (1999), Kierownik Prof. W. Cholewa Politechnika Śląska Wykonawca dr inż. Witold Elsner,
 58. Projekt SPUB-COST, Eksperymentalna analiza strefy przejścia laminarno-turbulentnego w warstwie przyściennej w warunkach okresowej niestabilności, Nr decyzji 154/E-358/SPUB/COST/T-10/DZ29/98/99, (1998-2001), Kierownik prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 59. Projekt KBN, Badania procesów przejścia laminarno-turbulentnego w warunkach okresowych wymuszeń i niestabilności absolutnej nr 7T07A 00715, (1998-2001), Kierownik dr inż. Witold Elsner
 60. Projekt KBN Modelowanie rozdrabniania strumieniowego Grant nr BG-07-401/99/P, własny Kierownik dr inż. Henryk Otwinowski.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04