PTMTS konkurs

III edycja Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego

Kapituła Nagrody ogłasza III edycję konkursu o Nagrodę Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego.

Zapraszam do zgłaszania kandydatur do Nagrody im. prof. Bogdana Skalmierskiego
III Edycja Nagrody Srebrnych Skrzypiec – kalendarium
ogłoszenie konkursu – 31.03.2023 r.
nadsyłanie zgłoszeń – przedłużone do 20 września 2023 r.
obrady Kapituły Nagrody – wrzesień 2023 r.
uroczyste wręczenie Nagrody – 11.12.2023 r., Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska

Do nagrody można zgłaszać: publikacja / publikacje autorskie: monografia, książka, artykuł(y) naukowe.
Zgłoszenia przyjmują oddziały częstochowskie Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS), Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego (PTM).

Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusławski
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
al. Armii Krajowej 21, 42-201 Częstochowa

Skład Kapituły Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego trzeciej edycji w roku 2023

1. Prof. dr hab. Małgorzata Klimek (fizyka, matematyka) – Przewodnicząca Kapituły Dziekan Wydz. IMiI Pol. Częstochowskiej,
2. Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol (informatyka, mechanika) Rektor Politechniki Częstochowskiej
3. Prof. dr hab. inż. Piotr Wach (elektrotechnika) Politechnika Opolska, Senator RP, Poseł Rady Europy w Strasburgu, b. Rektor
4. Prof. Julian Gembalski (nauki o sztukach pięknych) Akademia Muzyczna w Katowicach, b. Rektor
5. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik (mechanika) Politechnika Warszawska, b. Rektor
6. Prof. dr hab. Aleksander Błaszczyk (matematyka) Uniwersytet Śląski
7. Prof. dr hab. Marian Partyka (budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria produkcji) Politechnika Opolska
8. Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień (informatyka) Politechnika Śląska
9. Ks. Prałat dr Stanisław Puchała 10. Mgr inż. Jacek Skalmierski, syn Profesora
11. Prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski (mechanika) Politechnika Warszawska
12. Prof. Krzysztof Kluszczyński (automatyka i robotyka, elektrotechnika) Przewodniczący ZG PTETiS, Politechnika Krakowska
13. Prof. Tomasz Krzyżyński (budowa i eksploatacja maszyn) Przewodniczący ZG PTMTS, Politechnika Koszalińska
14. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski (mechanika) Przew. ZG PTMTS, IPPT PAN
15. Prof. dr hab. inż. Jan Szczygłowski (inżynieria materiałowa, elektrotechnika) Przew. Oddz. Częstochowskiego PTETiS
16. Prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała (budowa i eksploatacja maszyn, mechanika) Przew. Oddz. Częstochowskiego PTMTS, Politechnika Częstochowska
17. Dr hab. inż. Mariusz Najgebauer, prof. PCz (elektrotechnika) Przewodniczący Oddz. Częstochowskiego PTETiS, Politechnika Częstochowska
18. Prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusławski (mechanika) Przewodniczący Oddz. Częstochowskiego PTMTS, Politechnika Częstochowska
19. Dr hab. inż. Dawid Cekus, prof. PCz (budowa i eksploatacja maszyn) Sekretarz Kapituły, Politechnika Częstochowska
20. Prof. dr hab. Jacek Miękisz (matematyka) Prezes ZG PTM, Uniwersytet Warszawski
21. Dr hab. Tomasz Błaszczyk, prof. PCz (matematyka, mechanika) Prezes Oddz. Częstochowskiego PTM
22. Prof. dr hab. inż. Artur Tyliszczak (mechanika) laureat II edycji Nagrody – zdobywca Grand Prix, Politechnika Częstochowska,

Formularz zgłoszeniowy
do III edycji Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego

1. Nazwa autorskiego dzieła przedłożonego do Nagrody.
2. Imię i nazwisko Autora dzieła.
a. Dane kontaktowe: adres pocztowy, e-mail, telefon.
3. Krótkie uzasadnienie (do 2500 znaków ze spacjami) przedłożenia dzieła do Nagrody w kontekście Regulaminu Nagrody.
4. Data zgłoszenia

Regulamin III edycji Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego (przyjęty przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej (PTMTS) w Częstochowie, Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) w Częstochowie oraz Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego (PTM) w Częstochowie w 2023 roku)

1. Nagroda jest przyznawana za:
a. Twórcze wykorzystanie i zastosowanie nowych metod matematycznych w technice i inżynierii.
b. Prace, wyróżniające się interdyscyplinarnością i ukierunkowane na integrowanie różnych dyscyplin w dziedzinie techniki.
c. Prace, służące budowaniu pomostów pomiędzy techniką, a naukami humanistycznymi i artystycznymi.
2. Nagroda ma charakter indywidualny.
3. Gremium przyznającym Nagrodę jest Kapituła Nagrody.
4. Kapitułę każdej edycji Nagrody powołuje Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej
i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.
5. Kapituła reprezentuje ośrodki akademickie i środowiska, związane z działalnością Profesora Bogdana Skalmierskiego, a w szczególności: Politechnikę Częstochowską, Politechnikę Śląską w Gliwicach, Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Gliwicach oraz Towarzystwa Naukowe: PTMTS, PTETiS i PTM. Siedzibą Kapituły (miejscem posiedzeń) jest Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.
6. Nagroda jest przyznawana cyklicznie. Kapituła ma prawo nieprzyznania Nagrody.
7. Wnioski o przyznanie Nagrody są składane do Kapituły Nagrody poprzez siedziby Zarządów Oddziałów PTMTS PTETiS i PTM w Częstochowie do dnia 31.08.2023 r.
8. Kandydat do Nagrody przedstawia publikację autorską (publikacje autorskie): monografię, książkę lub artykuł(y) naukowy, które dotyczą zagadnień wymienionych w punkcie 1 niniejszego regulaminu i które zostały opublikowane w okresie od 2019 roku do dnia 31.08.2023 r.
9. Wyniki prac Kapituły są ogłaszane na zebraniach Członków Oddziałów PTMTS, PTETiS i PTM w Częstochowie oraz w materiałach informacyjnych trzech Towarzystw.
10. Laureatowi Nagrody Grand-Prix jest wręczany dyplom i grafika–akwaforta wykonana przez wybitnego artystę Tadeusza Siarę. Kapituła może również przyznać wyróżnienia.
11. Nagroda jest wręczana podczas uroczystego posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna. Po uroczystości ma miejsce wykład otwarty Laureata.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04