rgnatowska

Pracownik


E-mail:
copy mail

dr hab. inż.
Renata
Gnatowska
adiunkt, Kierownik Zakładu
Pokój: 
104
Adres: 
al.Armii Krajowej 21
Telefon: 
34 3250534
Strona www: 
http://imc.pcz.pl/pl/users/rgnatowska
Godziny konsultacji: 
wtorek 12-14
piątek 12-14

CV

WYKSZTAŁCENIE

 • Doktor nauk technicznych (2006)
  dyscyplina: mechanika, specjalność: aerodynamika stosowana
  Studia doktoranckie (2001-2006)
  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 • Studia magisterskie (1995-2000)
  Kierunek: inżynieria energii; Specjalność: ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery
  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
 • Studia pedagogiczne (2009-2010)
  Nauczyciel przedmiotów technicznych w szkolnictwie zawodowym
  Politechnika Częstochowska, Międzywydziałowe Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli
 • Studia pedagogiczne dla Asystentów (2004-2005)
  Nauczyciel przedmiotów technicznych w szkolnictwie wyższym
  Politechnika Częstochowska, Międzywydziałowe Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli

PRACA ZAWODOWA

 • Adiunkt w Instytucie Maszyn Cieplnych (od 2010)
 • Asystent w Instytucie Maszyn Cieplnych (2001-2010)
 • Staż w Katedrze Inżynierii Energii Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej (2000-2001)


STAŻE I STYPENDIA

 • Stypendium LdV w ramach wymiany kadry akademickiej, DREAM (www), Palermo, Włochy 27.05-01.06.2007.
 • Staż badawczy w Kronoplast, 3miesiące, 07-09.2013.
 • Staż naukowo-badawczy w Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Thermomechanics, Czech Republic 10-24.VII.2014

 
SZKOLENIA

 • Szkolenie: Zarządzanie ludźmi w projekcie badawczym, szkolenie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach projektu Ster dla B+R, Kraków, 10-11.02.2014.
 • Warsztaty pisania wniosku w 7 Programie Ramowym, Częstochowa, 22.06.2011.
 • Egzamin certyfikacyjny z Zarządzania Projektami wg. metodyki International Project Management Association, poziom D, 14.07.2010. Certyfikat IPMA nr 561/2010 (www)
 • Cykl szkoleń przygotowujący do certyfikacji z Zarządzania Projektami według metodyki IPMA, poziom D (96 godz.), zorganiowany przez pm2pm, 16.06-09.07.2010.
 • Certyfikowane szkolenie akredytowane przez MEN: Specjalista ds. pozyskiwania Funduszy Unijnych
  firma Europoint, Kraków, 16-19.11.2009.
 • Certyfikowane szkolenie: Księgowość i rozliczanie projektów realizowanych w ramach EFS, firma Europoint, Kraków, 26-27.10.2009.
 • Szkolenie: Zasady realizacji projektów w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL, Katowice, 22.07.2009.
 • Certyfikowane szkolenie: Jak napisać studium wykonalności projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Centrum Szkolenia Biznesu Masters, Kazimierz Dolny, 15-17.06.2009.
 • Szkolenie: Procedury przygotowania i aplikowania wniosków o dofinansowanie z PO KL, Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Częstochowie, 25.05.2009.
 • Certyfikowane szkolenie: Realizacja i rozliczanie projektów PO KL wdrażanych przez Szkoły Wyższe, firma Europoint, Kraków 21-22.04.2009.
 • Warsztaty Jak skutecznie aplikować o środki finansowe na badania w ramach 7 PR, Gliwice, 20-21.01.2009.
 • Szkolenie: Jak przygotować dobry projekt w ramach Tematu Energia 7PR?, Warszawa, 8.04.2008.
 • Cykl szkoleń w projekcie "
 • Przedsiębiorczy Naukowiec Szansą Rozwoju Politechniki Częstochowskiej 
 • współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
 • " współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, 2008.
 • Szkolenie: How to Write a Competitive Proposal for Framework 7 & How to Negotiate and Administer Framework 7 Grant Agreement Hyperion, Gliwice, 1-2.12.2010
 • Szkolenie: Zasady udziału w konkursach i realizacja projektów w 7 programie ramowym oraz w programach strukturalnych ALMA LEX S.C., Zakopane, 18-20.05.2009
 • Szkolenie: Możliwość wsparcia wybranych obszarów w ramach POKL – kierunkiem budowania koncepcji projektu, Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Częstochowie, 5.06.2009
 • Szkolenie: “Winning Fp7 Bids”  Singleimage Limited, Wisła, 8-9.12.2008
 • Przedsiębiorczy Naukowiec PCz
 • Szkolenie: Zasady finansowania projektów w 7 Programie Ramowym UE, 24.04.2007.
 • Summer School Energy Supply for Modern Buildings (www), Gliwice, 21-24.09.2004.
 • Summer School Optimisation of Energy Systems and Processes (www), Gliwice, 24-27.06.2003.


ORGANIZACJE

 • Członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział w Częstochowie (od 2014)
 • Członek STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH (od 2014)
 • Członek Stowarzyszenia Project Management Polska, www (2010)
 • Member of International Project Management Association, www (2010)
 • Członek Sekcji Rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, www (od 2012)

Tematyka badawcza

inżynieria wiatrowa
zagadnienia aerodynamiki środowiska - aerodynamika budowli oraz dyfuzja zanieczyszczeń
modelowanie przepływów wiatru w atmosferycznej warstwie przyziemnej
ekonomika produkcji i użytkowania energii

Publikacje

Artykuły w czasopismach

Renata Gnatowska, Polski system certyfikacji pochodzenia energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych INSTAL, 2014, 354(09), 44–47

Renata Gnatowska, Numerical analysis of oscillating flow around a cylinder, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics 2014, 13 (3), 59-66

Renata Gnatowska Uncertainties and risk factors of Distributed Generation, Niepewności i czynniki ryzyka generacji rozproszonej, Prace Naukowe AJD. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, 2014 (przyjęto do druku)

Renata Gnatowska, The analysis of incoming wind pulsation on the wind erosion processes on the hill, Technical Transactions - Civil Engineering (przyjęto do druku)

Renata Gnatowska Uwarunkowania aerodynamiczne usytuowania elektrowni wiatrowych na terenach pagórkowatych, The aerodynamic conditions of the wind turbines location in hilly terrain, (przyjęto do druku w czasopiśmie Przegląd Naukowo-Metodyczny WSzB)

Renata Gnatowska, Analiza możliwości usytuowania małych siłowni wiatrowych na obiektach budowlanych, Analysis the possibility of placement small wind turbines on buildings, (przyjęto do druku w czasopiśmie Przegląd Naukowo-Metodyczny WSzB)

Renata Gnatowska Badania modelowe rozprzestrzeniania zanieczyszczeń gazowych emitowanych w wyniku produkcji energii w terenach pagórkowatych, Modeling of gaseous pollutants dispersion from energy production in hilly terrain, (przyjęto do druku w czasopiśmie Przegląd Naukowo-Metodyczny WSzB)

Monografie i skrypty

Renata Gnatowska, Paulina Pietrzak Analiza możliwości usytuowania małych siłowni wiatrowych na podstawie badań modelowych, Analysis the possibility of placement small wind turbines based on model tests, (przyjęto do druku rozdział w Monografii zatytułowanej „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska”)

Renata Gnatowska, Szymon Szumera, Analiza uwarunkowań aerodynamicznych terenów pagórkowatych z punktu widzenia usytuowania elektrowni wiatrowych, The aerodynamic analysis the hilly areas from the point of view the location of wind turbines (przyjęto do druku rozdział w Monografii zatytułowanej „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska”)

Materiały konferencyjne

Renata Gnatowska, Magdalena Trzcionka, Procesy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych na obszarach pagórkowatych, The gas dispersion processes in the hilly terrain, ECOpole’14 Conference CHEMICAL SUBSTANCES IN ENVIRONMENT 2014 

Adam Gnatowski, Łukasz Kutrowski, Renata Gnatowska Wpływ starzenia promieniami uv na strukturę i właściwości termiczne kompozytów polimerowych z włóknem tekturowym przeznaczonym do recyklingu, Effect of uv radiation ageing on the structure and thermal properties of polymer composites with cardboard fibre designed to recycling, ECOpole’14 Conference CHEMICAL SUBSTANCES IN ENVIRONMENT 2014

Adam Gnatowski, Mateusz Miara, Renata Gnatowska, Zarządzanie jakością i analiza metod recyklingu w przetwórstwie tworzyw polimerowych, Quality management and analysis of recycling methods in polymer processing, ECOpole’14 Conference CHEMICAL SUBSTANCES IN ENVIRONMENT 2014

Renata Gnatowska, Influence of oncoming wind pulsation on the wind erosion processes on the hill, Materiały Konferencyjne EEBP7 – Environmental Effects on Buildings and People 2014

Adam Gnatowski, Marcin Golas, Renata Gnatowska, Numeric Modelling of the Temperature Distribution of Moulded Piece in the Simulation of Injection Molding Process, Conference ICNAAM 2014

Adam Gnatowski, Agnieszka Ziewiec, Renata Gnatowska, Impact Analysis Performance Injection in Polymer Composites Processing Shrinkage, Conference ICNAAM 2014

Renata Gnatowska, Tobiasz Rybak, Numerical Analysis of Heat Transfer around 2D Circular Cylinder in Pulsation Inflow, Conference ICNAAM 2014

Renata Gnatowska, Sylwia Sikora, Numerical Analysis of Wind Flow and Erosion in Flow Around The Bump Terrain, Conference ICNAAM 2014

Renata Gnatowska, Łukasz Ciesielski, Analiza numeryczna przepływu w śladzie aerodynamicznym cylindra opływanego strumieniem oscylacyjnym, VI Konferencja Modelowanie Matematyczne w Fizyce i Technice, 26-28 czerwca 2014

Renata Gnatowska, Agnieszka Wąs Analiza opłacalności inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie farmy wiatrowej przy założeniu wsparcia rządu dla "zielonej energii", Analysis the profitability of energy production from renewable sources on the example the wind farm assuming the government support for "green energy" Materiały Konferencyjne XVIII KONFERENCJI ZZPiDŚ 2014

Renata Gnatowska, Dawid Sikorski, ANALIZA RYZYKA USZKODZEŃ BUDYNKÓW W WYNIKU ZAGROŻEŃ WIATROWYCH, RISK ANALYSIS OF BUILDING DAMAGE AS A RESULT OF WIND HAZARD, Materiały Konferencyjne XVIII KONFERENCJI ZZPiDŚ 2014

Renata Gnatowska, Kamil Szychalski, CHARAKTERYSTYKA AERODYNAMICZNA WYBRANEJ NASADY KOMINOWEJ STOSOWANEJ NA PRZEWODACH WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF SELECTED CHIMNEY COWL USED IN NATURAL VENTILATION, Materiały Konferencyjne XVIII KONFERENCJI ZZPiDŚ 2014

Zajęcia dydaktyczne

Aerodynamika Środowiska - wykład, laboratorium
Mechanika Płynów - laboratorium, ćwiczenia
Działalność rynkowa przedsiębiorstwa energetycznego - wykład
Energetyka i Ekologia - laboratorium

Employee EN


E-mail:
copy mail

PhD
Renata
Gnatowska
Assistant professor
Room number: 
104
Address: 
Armii Krajowej 21
Phone number: 
+48 34 32250 534
E-mail: 
gnatowska@imc.pcz.czest.pl
Personal Page: 
http://imc.pcz.pl/pl/users/rgnatowska
Consultations: 
Monday, 11-13
Friday, 11-13

Scientific interests

problems of environmental aerodynamic: buildings aerodynamics and pollutant diffusion in atmospheric boundary layer
experimental and numerical analysis of turbulent flows
economics of energy production and use
research project management, commercialization of research results, long distance learning

Publications

Proceedings

Renata Gnatowska, Magdalena Trzcionka, Procesy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych na obszarach pagórkowatych, The gas dispersion processes in the hilly terrain, ECOpole’14 Conference CHEMICAL SUBSTANCES IN ENVIRONMENT 2014 

Adam Gnatowski, Łukasz Kutrowski, Renata Gnatowska Wpływ starzenia promieniami uv na strukturę i właściwości termiczne kompozytów polimerowych z włóknem tekturowym przeznaczonym do recyklingu, Effect of uv radiation ageing on the structure and thermal properties of polymer composites with cardboard fibre designed to recycling, ECOpole’14 Conference CHEMICAL SUBSTANCES IN ENVIRONMENT 2014

Adam Gnatowski, Mateusz Miara, Renata Gnatowska, Zarządzanie jakością i analiza metod recyklingu w przetwórstwie tworzyw polimerowych, Quality management and analysis of recycling methods in polymer processing, ECOpole’14 Conference CHEMICAL SUBSTANCES IN ENVIRONMENT 2014

Renata Gnatowska, Influence of oncoming wind pulsation on the wind erosion processes on the hill, Materiały Konferencyjne EEBP7 – Environmental Effects on Buildings and People 2014

Adam Gnatowski, Marcin Golas, Renata Gnatowska, Numeric Modelling of the Temperature Distribution of Moulded Piece in the Simulation of Injection Molding Process, Conference ICNAAM 2014

Adam Gnatowski, Agnieszka Ziewiec, Renata Gnatowska, Impact Analysis Performance Injection in Polymer Composites Processing Shrinkage, Conference ICNAAM 2014

Renata Gnatowska, Tobiasz Rybak, Numerical Analysis of Heat Transfer around 2D Circular Cylinder in Pulsation Inflow, Conference ICNAAM 2014

Renata Gnatowska, Sylwia Sikora, Numerical Analysis of Wind Flow and Erosion in Flow Around The Bump Terrain, Conference ICNAAM 2014

Renata Gnatowska, Łukasz Ciesielski, Analiza numeryczna przepływu w śladzie aerodynamicznym cylindra opływanego strumieniem oscylacyjnym, VI Konferencja Modelowanie Matematyczne w Fizyce i Technice, 26-28 czerwca 2014

Renata Gnatowska, Agnieszka Wąs Analiza opłacalności inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie farmy wiatrowej przy założeniu wsparcia rządu dla "zielonej energii", Analysis the profitability of energy production from renewable sources on the example the wind farm assuming the government support for "green energy" Materiały Konferencyjne XVIII KONFERENCJI ZZPiDŚ 2014

Renata Gnatowska, Dawid Sikorski, ANALIZA RYZYKA USZKODZEŃ BUDYNKÓW W WYNIKU ZAGROŻEŃ WIATROWYCH, RISK ANALYSIS OF BUILDING DAMAGE AS A RESULT OF WIND HAZARD, Materiały Konferencyjne XVIII KONFERENCJI ZZPiDŚ 2014

Renata Gnatowska, Kamil Szychalski, CHARAKTERYSTYKA AERODYNAMICZNA WYBRANEJ NASADY KOMINOWEJ STOSOWANEJ NA PRZEWODACH WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF SELECTED CHIMNEY COWL USED IN NATURAL VENTILATION, Materiały Konferencyjne XVIII KONFERENCJI ZZPiDŚ 2014

Teaching

Fluid Mechanics
Environmental Aerodynamics

Historia

Posiada konto przez
7 lat 7 miesięcy
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04